Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Je organ, preko katerega se organizirano uresničujejo interesi staršev in dijakov, vključenih v Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor. Zastopa in predstavlja starše pri uresničevanju kolektivnih interesov in je posvetovalni organ SGŠG Maribor v mejah zakonskih pooblastil. Pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren staršem, ki jih predstavlja in zastopa. Svet staršev je v mejah svojih pristojnosti, določenih s predpisi in splošnimi akti, pri svojih odločitvah neodvisen od drugih organov šole.

Člani sveta se v tekočem šolskem letu sestajajo predvidoma dvakrat ali trikrat.

Dostopnost