Šola

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Naj vas novo šolsko leto bogati z novimi znanji in izkušnjami, z vedoželjnostjo in zadovoljstvom ob uspehih, pa z močno voljo ob izzivih in premagovanju ovir.

In naj vas spremljajo v šoli in izven nje prijaznost, iskrenost in dobra volja.

ravnateljica

mag. Alenka Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž. grad.

Osnovne informacije

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Smetanova ulica 35, 2000 Maribor 

Tel: (02) 23 50 600
Fax: (02) 23 50 606
Tel. Zbornica: (02) 23 50 610
Elektronska pošta: srgradbena-mb@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.gradbena.si

Uradne ure

Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 13.00 ure
Računovodstvo: vsak dan od 10.00 do 13.00 ure
Šolska svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00 ure
Izobraževanje odraslih: vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
Vodja praktičnega pouka: vsak dan od 9.00 do 12.00 ure
Knjižnica: vsak dan od 8.30 do 14.30

Vodstvo šole

Ravnateljica
mag. Alenka AMBROŽ JURGEC, univ. dipl. inž. grad.
e-mail : alenka.ambroz-jurgec@guest.arnes.si
telefon: (02) 23 50 601

Pomočnik ravnateljice
Andrej ŠAVORA, univ. dipl. inž. grad.
e-mail : andrej.savora@guest.arnes.si
telefon: (02) 23 50 617

Vodja delavnic
Ciril AMBROŽ
e-mail : ciril.ambroz@gradbena.si
telefon: (02) 23 50 611

Šolska svetovalna služba
svetuje učencem, staršem in učiteljem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike v šoli, ter sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole.
telefon: (02) 23 50 608

V šolski svetovalni službi so:

Barbara ZAVRŠNIK, prof.
e-mail: barbara.zavrsnik@gradbena.si
• koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami
• dežurstvo dijakov

mag. Nataša HARL, prof.
e-mail: natasa.harl@gradbena.si
• program tehniške gimnazije
• program srednjega poklicnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja
• delo z nadarjenimi dijaki

mag. Nataša LAMPRET, prof.
e-mail: natasa.lampret@gradbena.si
• program srednjega strokovnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja
• program nižjega poklicnega izobraževanja
• organizacija zdravniških pregledov dijakov

Vodja izobraževanja odraslih
mag. Vlasta OJSTERŠEK, univ. dipl. inž. tek.
e-mail : odrasli@gradbena.si
telefon: (02) 23 50 605

Tajništvo
Zdenka Škerbinek
e-mail : srgradbena-mb@guest.arnes.si
telefon: (02) 23 50 600

Računovodstvo
Marjeta Klajnšek
e-mail : marjeta.klajnsek1@guest.arnes.si
telefon: (02) 23 50 603

Knjižnica
Majda DROBNIČ, prof.
e-mail : knjiznica@gradbena.si
telefon:: (02) 23 50 612

Tajnica splošne in poklicne mature
Milena CAJZEK, prof.
e-mail : milena.cajzek@gradbena.si
telefon: (02) 23 50 614

Organizator šolske prehrane
Nataša Herženjak – Horvat, prof
e-mail : natasa.herzenjak@gradbena.si
telefon: (02) 23 50 619

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI

Hišniška dela :
Danijel Rotman

Vzdrževanje učne tehnologije:
Marcel Belec
e-mail: marcel.belec@gradbena.si
te.: (02) 23 50 620

Čiščenje šolskih prostorov :
Milena Kraner, Marija Suljkanović, Vesna Petrović

Šolska kuhinja : Slorest d.o.o. povezava
tel.: (02) 23 50 616

Poslanstvo šole

je biti dobra, strokovna, odprta in prijazna šola. Dijakom v različnih programih (4, 3 in 2-letnih) nudimo kvalitetno splošno in strokovno znanje, pa tudi praktične izkušnje, tako da se po končanem šolanju lahko takoj zaposlijo v gradbeni stroki ali pa brez problemov nadaljujejo šolanje v programih PTI, pa seveda v visokošolskih in univerzitetnih programih.

Vizija šole

je biti najkvalitetnejša šola za izobraževanje kadrov v gradbeništvu in okoljevarstvu v široki regiji od Koroške do Prekmurja, hkrati pa razvijati program strokovne gimnazije tako, da bo prepoznaven in zanimiv tudi širši populaciji osnovnošolcev.

Pri dijakih bomo razvijali ustvarjalnost in jih vzgajali za strpne in spoštljive medsebojne odnose.

Zgodovina šole

Velike potrebe po strokovnih kadrih v gradbeništvu so v šolskem letu 1960-61 spodbudile ustanovitev gradbenega oddelka na Tehnični srednji šoli v Mariboru. Vanj so bili vključeni dijaki gradbene tehnične in poklicne šole.

To šolsko leto je torej rojstno leto Srednje gradbene šole v Mariboru. Gradbeni oddelek je deloval v sestavi Tehniške srednje šole Maribor še v šolskem letu 1961/62.

Šolo je vodil ravnatelj Ivan Petrovič, prof. Praktični pouk pa je že potekal v današnjih delavnicah, ki so bile zgrajene leta 1959.

Za razvoj gradbenega šolstva v Mariboru je pomembno šolsko leto 1961/62, ko je bil ustanovljen Gradbeni šolski center Maribor.

V sestavi tega centra je delovala Gradbena poklicna šola, ki jo je vodil ravnatelj Branko Peternel.

Gradbena Tehniška šola, iz Tehniške srednje šole Maribor, je prešla v sestavo Gradbenega šolskega centra v šolskem letu 1962/63.

Šolo je vodil ravnatelj Rudolf Smrekar, dipl. ing. gradb.

V šolskem letu 1963/64 se je Gradbenemu šolskemu centru priključila še Slikarsko – pleskarska poklicna šola, začelo pa se je tudi izobraževanje za poklic dimnikar.

S tem je bilo izobraževanje za gradbene poklice v Mariboru združeno v Gradbenem šolskem centru Maribor, na skupni lokaciji in v novem šolskem poslopju, ki je bilo zgrajeno leta 1963.

Njegov ravnatelj je bil Rudolf Smrekar, dipl. ing. gradb., ki se je upokojil leta 1975.

Od leta 1975 do 1982 je šolo vodil ravnatelj Jurij Novak, prof. Po njegovi upokojitvi ga je zamenjal mag. Valentin Kropivšek, dipl. ing. arh., ki je ostal na tem mestu do leta 1987. Zamenjal ga je Albin Rosc, prof., ki je šolo vodil do leta 2000, ko je to delo prevzela sedanja ravnateljica Alenka Ambrož Jurgec, udig.

Šola je v času svojega obstoja menjala tudi naziv. 9. julija 1971 se je preimenovala v Gradbeni šolski center Borisa Kraigherja Maribor, nato pa 3. 10. 1983 v Gradbeno srednjo šolo Borisa Kraigherja Maribor. Od 27. 2. 1992 ima naziv Srednja gradbena šola Maribor. Šola se je 23.9.1999, preoblikovala v zavod z dvema organizacijskima enotama: strokovno gimnazijo ter strokovno in poklicno šolo. Od 26.11.2008 ima naziv Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor.

Organi šole

Prenos datoteke »
Dostopnost